नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने फाराम नमुना फारमहरू, प्रकाशन 2073-11-08 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने फाराम
गैसस प्रोफाईनको नमुना नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-९-२३ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैसस प्रोफाईनको नमुना
बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे । नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-०८-२७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र बाजुरा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिङ र मार्गदर्शनको संगालो पुस्तिका १
इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा योजना सूची नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७२-११-०४ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुची
जिल्ला विकास योजना तर्जुमा फारामहरु नमुना फारमहरू २०७२-११-०३ जिविस आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Excel File मा रहेका सवै सिट बमोजिम पुरा विवरण भर्नुपर्ने
Skip to toolbar