प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सामाजिक परीचालकहरुलाई निरन्तरता दिने सम्वन्धमा । प्रकाशन २०७४-०९-१६ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.स.स.को पत्र तथा मन्त्रालयको पत्र संलग्न छ।
बार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने फाराम नमुना फारमहरू, प्रकाशन 2073-11-08 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने फाराम
गैसस प्रोफाईनको नमुना नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-९-२३ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैसस प्रोफाईनको नमुना
सामाजिक विकास समितिमा पेश हुने योजना प्रकाशन २०७३-११-१ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक विकास समितिमा पेश हुने योजना
वन तथा वातावरण समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-१०-२४ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वन तथा वातावरण समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु
प्रशासन तथा संगठन समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७३-१०-२४ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रशासन तथा संगठन समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोस्रो चौमासिक भत्ताका लागि निकासा रकम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन २०७३-१०-२० पन्जिकरण शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोस्रो चौमासिक भत्ताका लागि निकासा रकम
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भत्ता वितरण विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन २०७३-०८-२८ पन्जिकरण शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भत्ता वितरण विवरण
पञ्च बर्षिय जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना २०७२-७६ प्रकाशन २०७३-०४-१५ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बाजुरा जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना
२०७२-७६
कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गरी राखिएको प्रकाशन 2073-09-29 आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गरी राखिएको
Skip to toolbar