सामाजिक परीचालकहरुलाई निरन्तरता दिने सम्वन्धमा स्थानीय तहहरु सवै ।

LGCDP को आर्थिक सहयोगमा परिचालन भैरहेका सामाजिक

परिचालकहरुलाई २०७४।९।१७ गते देखि सम्वन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले निर्णय गरी सेवामा लगाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Skip to toolbar