बाजुरा जिल्लाको स्थानीय तहको विवरण

बाजुरा जिल्लाको समग्र विवरण

क्र.सं. स्थानीय तह संख्या वडा संख्या 
नगरपालिका ३८
गाउँपालिका ३१
जम्मा ६९

बाजुरा जिल्लाको स्थानीय तहको विवरण

क्र.सं. स्थानीय तहको
नाम
वडा संख्या जनसंख्या क्षेत्रफल
(वर्ग कि.मी.)
प्रस्तावित केन्द्र
बडिमालिका नगरपालिका १६८१८ २७६ साविक बडीमालिका
नगरपालिका कार्यालय
त्रिवेणी
नगरपालिका
१८३६३ १७०.३२ साविक तोली
गाविसको कार्यालय
बुढीगंगा
नगरपालिका
१० २१६७७ ५९.२ साविक कुलदेवमाण्डौ
गाविसको कार्यालय
बुढीनन्दा
नगरपालिका
१० १८७७६ २३२.४८ साविक कोल्टी
गाविसको कार्यालय
गौमुल
गाउँपालिका
८५१५ ३१४.६६ साविक मानाकोट
गाविसको कार्यालय
पाण्डव गुफा गाउँपालिका ९४३२ १७१.७२ साविक जगन्नाथ
गाविसको कार्यालय
स्वामीकार्तिक गाउँपालिका १२७८४ ११०.५५ साविक वाई
गाविसको कार्यालय
छेडेदह
गाउँपालिका
१८५७५ १३५.०८ साविक दोगडी
गाविसको कार्यालय
हिमाली
गाउँपालिका
९२१४ ८३०.३३ साविक बाँधु
गाविसको कार्यालय
जम्मा ६९ १३४१५४ २३००.३४  

बाजुरा जिल्लाको नक्सा

बडिमालिका नगरपालिका

नगरपालिकाको नामः बडिमालिका नगरपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः  बडिमालिका न.पा(२-१२)

 

जनसंख्याः १६८१८                                                                                 क्षेत्रफलः २७६ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र: साविक बडिमालिका नगरपालिका कार्यालय                              वडा संख्या:

 

सीमाना:

पूर्वः बुढीनन्दा न.पा. र पाण्डव गुफा गा.पा.                                          पश्चिमः गौमुल, छेडेदह गा.पा र बुढीगंगा न.पा.

उत्तरःगौमुल गा.पा. र बुढीनन्दा न.पा.                                                  दक्षिणः त्रिवेणी न.पा.

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक

गा.वि.स./ न.पा.हरु

साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

बडिमालिका न.पा. १८१३ १५.६०
बडिमालिका न.पा. १०७८ १८.५८
बडिमालिका न.पा. १०७८ २७.२२
बडिमालिका न.पा. ८८८ ६.७४
बडिमालिका न.पा. ९९२ १७.४५
बडिमालिका न.पा. ७,८ २१६२ ७५.६३
बडिमालिका न.पा. २२६५ ६७.४३
बडिमालिका न.पा. १०,११ २९९५ ४०.०५
बडिमालिका न.पा. १२ ३५४७ ७.३१

 

बडिमालिका न.पा.को नक्सा

त्रिवेणी नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम: त्रिवेणी नगरपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः छतारा, तोली रकैलाशमाण्डौं गा.वि.स.

 

जनसंख्या : १८३६३                                                                    क्षेत्रफल: १७०.३२ वर्ग कि.मी.

 प्रस्तवित केन्द्र साविक: साविक तोली गा.वि.स. कार्यालय                     वडा संख्या:

 

सीमानाः

पूर्वः कालीकोट जिल्ला                                                                                 पश्चिमः बुढीगंगा न.पा. 

उत्तरः बडिमालिका न.पा.                                                                                  दक्षिणः अछाम जिल्ला

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक

गा.वि.स./न.पा.हरु

साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

छतारा गा.वि.स. १,२,३,४,६ २०५३ ६.४९
छतारा गा.वि.स. ५,७,८,९ १६५९ ७.६७
तोली गा.वि.स. १,२,३ १७७५ ४.६७
तोली गा.वि.स. ४,५,६,७ २२२७ ८.०१
तोली गा.वि.स. ८,९ १०६३ ६२.२१
कैलाशमाण्डौं गा.वि.स. १,२ २८६० ५१.९८
कैलाशमाण्डौं गा.वि.स. ३,४ १८२३ ८.०१
कैलाशमाण्डौं गा.वि.स. ५,६ १९११ ४.३७
कैलाशमाण्डौं गा.वि.स. ७,८,९ २९९२ १६.८१

त्रिवेणी न.पा.को नक्सा

बुढीगंगा नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम: बुढीगंगा नगरपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः कुल्देबमाण्डौं, बाह्रबिस र ब्रम्हतोलागा.वि.स.

 

जनसंख्या: २१६७७                                                                                   क्षेत्रफल: ५९.२० वर्ग कि.मी.

प्रस्तावितकेन्द्र: साविक कुल्देबमाण्डौंगा.वि.स. कार्यालय                                   वडा संख्याः १०

 

सीमानाः

पूर्वः त्रिबेणी न.पा.                                                                                पश्चिमः छेडेदह गा.पा.र अछाम जिल्ला

उत्तरः छेडेदह गा.पा.                                                                                दक्षिणः अछाम जिल्ला

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

ब्रह्मतोला  गा.वि.स. २,३ २१५३ ६.८४
ब्रह्मतोला गा.वि.स. १,४,५ २१६४ ५.८२
ब्रह्मतोला गा.वि.स. ६,७,८,९ २११४ ४.२७
कुल्देबमाण्डौ गा.वि.स. १,२,५ २५७७ ८.३२
कुल्देबमाण्डौ गा.वि.स. ३,४,९ १५१७ २.६२
कुल्देबमाण्डौ गा.वि.स. ७,८ १८३१ १.९६
कुल्देबमाण्डौगा.वि.स. २२७३

 

६.३६

 

बाह्रबिस गा.वि.स. ८,९
बाह्रबिस गा.वि.स. ३,७ १८२९ ५.९४
बाह्रबिस गा.वि.स. ५,६ २१५२ ८.४५
१० बाह्रबिस  गा.वि.स १,२,४ ३०६७ ८.६१
 

बुढीगंगा न.पा.को नक्सा

बुढीनन्दा नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : बुढीनन्दा नगरपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः कोल्टी, कोटिला, पाण्डुसैन, बाँधु (८,९),जगन्नाथ (९)

जनसंख्या: १८७७६                                                                  क्षेत्रफल: २३२.४८ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र: साविक कोल्टी गा.वि.स. कार्यालय                       वडा संख्या: १०

 

सीमाना :

पूर्वः हिमाली गा.पा.                                                                        पश्चिमःगौमुल गा.पा. र बडिमालिका न.पा.

उत्तरः हिमाली गा.पा.                                                                     दक्षिणःपान्डव गुफा गा.पा.

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

बाँधु गा.वि.स. ८,९, २५३७

 

२३.०४

 

 
कोल्टी गा.वि.स.
जगन्नाथ गा.वि.स.
कोल्टी गा.वि.स. २,३ १५९२ ५.०९
कोल्टी गा.वि.स. ४,८,९ २७०८ ३८.९२
कोल्टी गा.वि.स. ५,६,७ १९६४ १०१.८४
कोटिला गा.वि.स. १,२,३,४ १६७० ७.००
कोटिला गा.वि.स. ५,६,७,८,९ १५५४ १३.७२
पाण्डुसैन गा.वि.स. १,२,३,४,९ २१५२ २४.६५
पाण्डुसैन  गा.वि.स. १५३७ ८.२२
पाण्डुसैन गा.वि.स. ६,७ १४७५ ७.१६
१० पाण्डुसैन गा.वि.स. १५८७ २.८५

बुढीनन्दा न.पा.को नक्सा

गौमुल गाउँपालिका

गाउँपालिकाको नामः गौमुल गाउँपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः दहकोट,मानाकोटगा.वि.स. र बडिमालिकान.पा.(१)

 

जनसंख्याः ८५१५                                                                                  क्षेत्रफलः ३१४.६६६ वर्ग कि.मी.

प्रस्तवित केन्द्र: साविक मानाकोट गा.वि.स. कार्यालय                                       वडा संख्या:

 

सीमानाः

पूर्वःबुढीनन्दा न.पा.                                                                         पश्चिमः बझाङजिल्ला

उत्तरः हिमाली गा.पा.र बझाङजिल्ला                                                   दक्षिणः बडीमालिका न.पा. र छेडेदह गा.पा.

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

दहकोट गा.वि.स. ८,९ १३१५ १५७.४३
दहकोट गा.वि.स. ५,६,७ १६४५ ६१.२०
दहकोट गा.वि.स. १,२,३,४ १४७८ ३१.५२
मानाकोट गा.वि.स. १,२,३,४,५ १५१२ ९.२५
मानाकोट गा.वि.स. ६,७,८,९ ११७६ ४४.५४
बडीमालिकान.पा. १३८९ १०.७२

गौमुल गाउँपालिकाको नक्सा

पाण्डव गुफा गाउँपालिका

गाउँपालिकाको नामः पाण्डव गुफा गाउँपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः जगन्नाथः १-८ र गोत्री गा.वि.स.

 

जनसंख्या: ९४३२                                                                             क्षेत्रफल: १७१.७२ वर्ग कि.मी.

प्रस्ताविक केन्द्र: साविकजगन्नाथ गा.वि.स. कार्यालय                                 वडा संख्या:

 

सीमानाः                                                                       

पूर्वःस्वामीकार्तिक गा. पा.                                                                          पश्चिमः  बडीमालिका न.पा.

उत्तरःबुढीनन्दा न.पा.                                                                                दक्षिणः कालिकोट जिल्ला

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

जगन्नाथ गा.वि.स ५,६,७,८ १९०७ २५.१५
जगन्नाथ गा.वि.स १,२,३,४ १४९५ १३.४१
गोत्री गा.वि.स ८,९ ११७१ ६७.६१
गोत्री गा.वि.स ५,६,७ १७४४ ४३.६४
गोत्री गा.वि.स ३,४ १३६८ ७.१०
गोत्री गा.वि.स १,२ १७४७ १४.८२

पाण्डव गुफा गाउँपालिकाको नक्सा

स्वामीकार्तिक गाउँपालिका

गाउँपालिकाको नामः स्वामीकार्तिक गाउँपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः साप्पाटा, जुकोट र वाई गा.वि.स.

 

जनसंख्या : १२७८४                                                                            क्षेत्रफल : ११०.५५ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र: साविक वाई गा.वि.स. कार्यालय                                          वडा संख्या :

 

सीमानाः

पूर्वः कालिकोट र मुगु जिल्ला                                                                     पश्चिमः पाण्डव गुफा गा.पा.

उत्तरः हिमाली गा.पा.                                                                                   दक्षिणः कालिकोट जिल्ला

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

साप्पाटा गा.वि.स. १,२,३,९ ३५०७ २४.८३
साप्पाटा गा.वि.स. ४,५,६,७,८ २६६४ २९.४५
जुकोट गा.वि.स. १-९ ३२३० २०.८१
वाई गा.वि.स. ५,६,७,८,९ १९७१ १२.४५
वाई गा.वि.स. १,२,३,४ १४१२ २३.०१

स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको नक्सा

छेडेदह गाउँपालिका

गाउँपालिकाको नाम: छेडेदह गाउँपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः काँडा, जयबागेश्वरी, गुदुखाती, डोगडी र आटिचौर गा.वि.स.

 

जनसंख्या: १८५७५                                                                               क्षेत्रफल: १३५.०८ वर्ग कि.मि. 

प्रस्तावित केन्द्र: साविक डोगडी गा.वि.स. कार्यालय                                       वडा संख्या:

 

सीमाना :

पूर्वः बडीमालिका न.पा.                                                                                   पश्चिमः बझाङ जिल्ला   

उत्तरः गौमुल गा.पा.                                                                                        दक्षिणः बुढीगंगा न.पा., अछामजिल्ला

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग कि.मी.)

काँडा गा.वि.स. १-९ ३२०० १७.५७
जयबागेश्वरी गा.वि.स. १-९ २५१२ २१.६२
गुदुखाती गा.वि.स. १,४,५ २६६० १२.७८
गुदुखाती गा.वि.स. २,३,६,७,८,९, २४७० ९.७३
डोगडी गा.वि.स. १–९ ३४५६ २७.०३
आटिचौर गा.वि.स. ६,७,८,९, १७८० १८.९१
आटिचौर गा.वि.स. १,२,३,४,५ २४९७ १९.८९

छेडेदह गाउँपालिकाको नक्सा

हिमाली गाउँपालिका

गाउँपालिकाको नाम: हिमाली गाउँपालिका

समावेश भएका साविक गा.वि.स.वा न.पा.वा गा.वि.स./न.पा.का वडाहरुः बिच्छ्या, रुगिन र बाँधु (१-७) गा.वि.स.

 

जनसंख्या : ९२१४                                                                               क्षेत्रफल : ८३०.३३वर्ग कि.मि.

प्रस्ताविक केन्द्र : साविक बाँधु गा.वि.स. कार्यालय                                     वडा संख्या :

 

सीमाना :

पूर्वः हुम्ला जिल्ला                                                                              पश्चिमः बझाङ जिल्लार गौमुल गा.पा.

उत्तरः हुम्ला जिल्ला                                                                             दक्षिणः बुढीनन्दा न.पा. र स्वामीकार्तिक गा.पा.

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल

(वर्ग. कि.मी.)

बिच्छ्या गा.वि.स. ४,५,६ ९८२ १३०.४८
बिच्छ्या गा.वि.स. ७,८,९ ९२५ ८०.०८
बिच्छ्या गा.वि.स. १,२,३ ८१६ ४८६.८५
रुगिन गा.वि.स. १,२,३,४ १२३५ २४.६३
रुगिन गा.वि.स. ५,६,७,८,९ १६७९ ४९.७३
बाँधु गा.वि.स. १-५ २७९८ ३२.७५
बाँधु गा.वि.स. ६,७ ७७९ २५.८२

हिमाली गाउँपालिकाको नक्सा

 

Skip to toolbar