बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे । नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-०८-२७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र बाजुरा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिङ र मार्गदर्शनको संगालो पुस्तिका १

श्री गाविसहरु २४ वटै
श्री बडिमालिका नपा
श्री विषयगत कार्यालयहरु सवै ।
श्री सरोकारबाला सवै गैससहरु

बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे ।

Skip to toolbar