मिति २०७२।११।०३ मा बेसेको जिविस बैठको निर्णयहरु

जिल्ला परिषदका लागि तयारी कार्यतालिका

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्यतालिका

२०७२ फाल्गुन ३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरी पारित गरियो

चरण क्रियाकलापहरु मिति बैठकको संयोजन गर्ने निकाय
१० औ चरण

बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक

भौतिक पूर्बाधार बिकास समिति २०७२।११।५ जिल्ला ईन्जिनियर
सामाजिक विकास समिति २०७२।११।५ जिल्ला शिक्षा अधिकारी
आर्थिक विकास समिति २०७२।११।५ जिल्ला कृषि विकास अधिकृत
वन तथा बातावरण बिकास समिति २०७२।११।५ जिल्ला वन अधिकृत
श्रोत तथा क्षमता विकास समिति २०७२।११।५ स्थानीय विकास अधिकारी
११ औ चरण

एकीकृत योजना तर्जुमा बैठक

सवै समितिबाट पास गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको एकीकृत रुप तयार पार्ने २०७२।११।७ र ८ स्थानीय विकास अधिकारी
१२ औ चरण

जिविस बैठक

एकीकृत योजना तर्जुमा समितिबाट पारित बार्षिक कार्यक्रम संशोधन सहित परिषदको सार्वजनिकरण कार्यक्रममा पेश गर्ने २०७२।११।९ स्थानीय विकास अधिकारी
१३ औ चरण

जिल्ला परिषद

जिविसबाट सिफारिस बार्षिक कार्यक्रम संशोधन सहित पारित गर्ने २०७२।११।११ स्थानीय विकास अधिकारी

Skip to toolbar