इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी हुने सम्वन्धमा

मिति : २०७३/१०/०९
विषय :- इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्वन्धमा ।
श्री बडिमालिका नगरपालिकाको कार्यालय
श्री गाउँ विकास समितिको कार्यालय
२४ बटै बाजुरा ।
प्रस्तुत विषयमा जिल्ला विकास समितिको मिति २०७३।१०।०९ मा बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयानुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सहभागितात्मक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी तपसिलको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले गाविस सचिव सहित तल उल्लेखित सहभागिहरुलाई उपस्थित गराउने निर्णय भएकाले उपस्थित गराउने व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

(प्रकाशराज पौडेल)
गोष्ठी संचालन हुने समय :- विहान ११ बजे देखि
ईलाका न गोष्ठी संचालन हुने स्थान सहभागि गाविसहरु गोष्ठी संचालन हुने मिति कैफियत
१ समिक्षालय हल, बडिमालिका नगरपालिका बडिमालिका नगरपालिका २०७३।१०।१४
२ जगन्नाथ पिलुचौर, जगन्नाथ गाविस क्षेत्र जगन्नाथ, कोटीला र गोत्री २०७३।१०।१४
३ वाईको पिलुचौर पारी, वाई गाविस क्षेत्र वाई, जुकोट र साप्पाटा २०७३।१०।१४
४ कवाडी, रुगिन गाविस क्षेत्र रुगिन, विच्छयाँ र वाँधु २०७३।१०।१४
५ कोल्टी गाविस कार्यालय, कोल्टी गाविस क्षेत्र कोल्टी र पाण्डुसैन २०७३।१०।१४
६ मानाकोट गाविस भवन, मानाकोट गाविस क्षेत्र मानाकोट, दहकोट र आटीचौर २०७३।१०।१४
७ डोगडी गाविस भवन, डोगडी गाविस क्षेत्र डोगडी, गुदुखाती, जयबागेश्वरी र काँडा २०७३।१०।१४
८ बडिमालिका क्याम्पस भवन, कुल्देवमाण्डौ गाविस क्षेत्र कुल्देवमाण्डौ, बाहविस र बहम्तोला २०७३।१०।१४
९ तोली गाविस भवन, तोली गाविस क्षेत्र तोली, छतारा र कैलाशमान्डौ २०७३।१०।१४

Skip to toolbar